Warunki pracy a nowotwory

Choć zdawać by się mogło, że czasy feudalnego wyzysku już dawno minęły i nikt nie umiera już na choroby spowodowane warunkami pracy, to rzeczywistość jest diametralnie odmienna.

Do dziś wiele osób choruje i umiera na nowotwory, których bezpośrednią przyczyną są warunki ich pracy.

Do najgroźniejszych substancji rakotwórczych, które spotkać możemy w codziennej pracy, należy zaliczyć: azbest, chlorek winylu, silikon, ołów, pył drzewny i choć użycie tych środków jest ograniczane, to wciąż istnieją zawody, w których używa się ww.

środki.

W gestii pracodawcy leży jednak obowiązek zapoznania się ze składem chemicznym używanych w zakładzie produktów i ocenienie stopnia ryzyka ich użycia.

Pracodawca powinien również zapoznać się ze wszystkimi przypadkami wypadków przy pracy, a do takich zalicza się również zachorowania na nowotwory, których bezpośrednią przyczyną były produkty używane w zakładzie pracy.

Pracodawca powinien również zapewnić pracownikowi odpowiedni ubiór ochronny i wyposażenie, które będzie go chronić przed działaniem rakotwórczych substancji.

badania nerwu wzrokowego